Nie liczy się praca, liczą się tylko pieniądze.

13 12 10 8 7 6 5 3 2 1   = 33 – zegarowa srebrna wieża Schinkla tzw. wieża „Trzech Zdzisławów”

1. Zdzisław Szczepański – z-ca Dyrektora NKJO w Legnicy,

2. Zdzisław Kurzeja –

Wieloletni konserwator zabytków Legnicy. Urodził się w 1948 r. w Trzeboszowicach, gdzie ukończył szkołę podstawową. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Otmuchowie i Uniwersytetu Wrocławskiego (historia sztuki, dyplom u prof. Mieczysława Zlata, 1971).

Pracował jako powiatowy konserwator zabytków w Bystrzycy Kłodzkiej i starszy asystent w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze. Od 1975 r. w Legnicy. Zatrudniony na stanowisku powiatowego, a od 1975 r. wojewódzkiego konserwatora zabytków. Inicjował wiele przedsięwzięć konserwatorskich na terenie województwa legnickiego, dotyczących m.in. obiektów: kamienice przy ul. Partyzantów; kamienica przy ul. Zamkowej 2, Teatr Miejski, Akademia Rycerska, pałac w Warmątowicach Sienkiewiczowskich, centrum Polkowic, Stare Miasto w Głogowie. W latach 1999–2013 był kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Wspierał prace konserwatorskie w jaworskim Kościele Pokoju, kościele Mariackim w Legnicy, pobenedytyńskim zespole klasztornym w Legnickim Polu, kolegiacie w Głogowie, kościele św. Mikołaja w Głogowie.

Bibliografia: Prace konserwatorskie na terenie województw jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego w latach 1974–1978 (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańk–Łódź 1985); Prace konserwatorskie na terenie województwa dolnośląskiego w latach 1979–1999 (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu 2005); Spis Dokumentacji w zbiorach Wojewódzkiego Oddziału Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Legnicy (Legnica 1998); Katalog zabytkowych parków i ogrodów województwa legnickiego (Legnica 1997), Akademia Rycerska w Legnicy (Urząd Miasta Legnicy 1993); Barbara Skoczylas-Stadnik, Kościół Pokoju w Jaworze (Edytor, Legnica 2004), Edward Białek, Vom „Promkombinat” zum Kulturzentrum. Das Gebäude der Ritterakademie in Liegnitz nach 1945 („Silesia Nova” 2009, nr 1).

Ważniejsze nagrody: Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, „Zasłużony dla Legnicy”.

3. Zdzisław Grosicki – dyrektor Gimnazjum nr 4 Świętej Jadwigi Ślaskiej w Legnicy http://24legnica.pl/juz-mozna-wejsc-na-obie-wieze-zamku-piastowskiego/.

[ Kolejny pożar z 1835 roku stał się bodźcem do odbudowy warowni według projektu Karola Fryderyka Schinkla z przeznaczeniem na siedzibę urzędów miejskich – odbudowę mało szczęśliwą, gdyż w wyniku jej realizacji utracono wiele cennych detali architektonicznych. ]1

[DROGA ŻYCIA 33 – Liczba 33 oznacza służbę uniwersalną. Jest wibracją pełnego harmonii nauczyciela i przewodnika. Droga Życia 33 oznacza wysokie mistrzostwo, mówi się, że jest to tzw. liczba Chrystusowa. Jej pojawienie się w portrecie numerologicznym informuje o tym, że dana osoba doskonaliła się duchowo, bez względu na wyznawaną religię czy filozofię, i w ten sposób osiągnęła mistrzostwo.]

2

3

5

6

7

8

10

12

13

Źródło 1http://www.zamkipolskie.com/legn/legn.html

 

Zdzisław Szczepański

Pasternik, piątek 14:49, 2019 rok.

IMG_20190906_0012

NKJO Legnica, 2009-06-03
Uwagi do studium

Słowa do wykreślenia czcionką przekreśloną,
tekst dopisany lub cała nowa stylistyka zdania podkreślenie
Jednakowe odstępy między zdaniami i jednolita wysokość czcionki, wyjustowanie.

Zaczynam poprawki od I. PRZEDMIOT STUDIUM

Natomiast działania marketingowo – promocyjne podejmowane zarówno przez beneficjenta, jak i władze miasta Legnica spowodują,….

Stwierdzić zatem należy, iż na dzień dzisiejszy miasto Legnica oraz region cechuje się dużym potencjałem i możliwościami rozwoju w zakresie turystyki, w szczególności….

2. NAZWA I CEL PROJEKTU

Celem projektu jest odniesienie wpływu na zwiększenie atrakcyjności turystycznej

BENEFICJENTEM/WNIOSKODAWCĄ Niniejszego niniejszego projektu jest

Samorząd Województwa Dolnośląskiego Województwo Dolnośląskie wszędzie używać
w tekście

Podmioty realizujące niniejszą inwestycje (wykonawcy) wybrani zostaną w oparciu
o obowiązujące przepisy ustawy Prawa Prawo Zamówień Publicznych

II PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przedstawiany w niniejszym dokumencie projekt związany jest z modernizacją obiektu zabytkowego- Zamku Piastowskiego zlokalizowanego w miejscowości mieście Legnica.
Realizacja projektu przyczyni się w sposób bezpośredni do poprawy stanu obiektu zabytkowego, przez co zwiększeniu ulegnie także a tym samym zwiększy się jego atrakcyjność turystyczna.
Obszarem oddziaływania projektu jest w pierwszej kolejności jest region i miasto Legnica. Niemniej jednak, projekt mający na celu przyciągnięcie turystów, obejmujący obiekt zabytkowy, będący częścią dolnośląskich szlaków turystycznych, w swym

1. POTENCJAŁ POŁOŻENIA GEOGRAFICZNEGO

Połączyć tekst zdania pod rysunkiem 1.

2. POTENCJAŁ SPOŁECZNO_GOSPODARCZY

Negatywnym zjawiskiem, monitorowanym w mieście Legnica w ciągu ostatnich lat, jest ujemny, na szczęście malejący od 2 lat, przyrost naturalny (różnica między urodzeniami a zgonami). W 2007r. przyrost ten wynosił -23 osoby i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (współczynnik natężenia), ukształtował się na poziomie -0,2‰. Jednakże przyrost ten w ciągu ostatnich dwóch lat ulega systematycznej poprawie.

W latach 2003-2008 zapewne wzrosła liczba osób z wykształceniem wyższym oraz średnim, gdyż sporo młodzieży kontynuuje naukę w poszukiwaniu pracy lub „z braku innego zajęcia”, jak również ponadto specjalna strefa ekonomiczna w Legnicy przyciąga osoby z wyższym wykształceniem.
Rysunek 6 Zamek Piastowski w Legnicy zmienić na inne zdjęcie z widokiem od strony wieży Piotra a nie świętej Jadwigi to samo na pierwszej stronie studium

W danych o Legnicy o obiektach zakwaterowania i placówkach gastronomicznych
wszędzie wykreślić słowo szt.

3. ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY

• Słaba dynamika liczby turystów odwiedzających Regin region w odniesieniu do prezentowanego potencjału.
4 KORZYŚCI I ODDZIAŁYWANIE

Wzrost Podniesienie prestiżu miasta i regionu w przypadku realizacji tego rodzaju projektu jest korzyścią niezaprzeczalną i bezsporną.

Dzięki udostępnieniu Udostępnienie tak cennego i wartościowego Obiektu obiektu jakim jest Zamek Piastowski – dla turystów i organizacji tam ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych – zwiększa szansę wpisania się Legnicy na mapę kulturalnych miast Polski – wartych odwiedzenia – polecanych przez portale kulturalno – turystyczne licznie funkcjonujące w Polsce i na świecie.

1.DEFINICJA RYNKU USŁUG

Markowy produkt turystyczny to produkt turystyczny, który dzięki odpowiedniej filozofii funkcjonowania odróżnia wyróżnia się na tle konkurencji…..

3. UDZIAŁ NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA W RYNKU.

Zmodernizowany zamek Zamek Piastowski oraz planowane do podejmowania działania i inicjatywy kulturalno – turystyczne przyczynią się w sposób

wszędzie w studium pisać Zamek Piastowski

zakańczać akapity albo średnikiem albo kropką

1. Struktura organizacyjna wdrażania i eksploatacji.

W trakcie eksploatacji – infrastrukturą zmodernizowaną w wyniku realizacji inwestycji zarządzać będzie Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. , na czele z Dyrektorem, podległym bezpośrednio Samorządowi Województwa Dolnośląskiego.

W Tabel 1 Kontrakty w procesie realizacji inwestycji.

Wybór inwestora zastępczego III kwartał 2009
Wybór jednego wykonawcy w trybie 1 kontrakt III/IV kwartał 2009

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań:

Marek Łapiński, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Zbigniew Szczygieł, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Bożena Kulczycka, Dyrektor
Agnieszka Frąc, Główny Księgowy
Do wpisania

Treść wczorajszego meila.
Zdzisław Szczepański <retsap1@gmail.com> 2 czerwca 2009 14:17
Do: Barbara Nosal-Biesiadecka <b.biesiadecka@funduszeue.com>
Szanowna Pani
Barbara Nosal-Biesiadecka,

Proszę o naniesienie poprawek w treści studium jak niżej:
strona 13 Niższe udziały ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym
zdjęcie na stronie tytułowej i stronie 15 wkleić inne z widokiem od strony wieży Piotra, a nie wieży św.Jadwigi i dobrze byłoby dodać zdjęcie Portalu Zamkowego
strona 28 odwiedzających region… a nie Regin, Legnica jest położona… wykreślić słowo doskonale
strona 29 miastem interesującym i wartym obejrzenia. Zamek Piastowski, używać dalej w tekście Zamek Piastowski
strona 39
wykreślić Grzegorz Roman, a zostawić przy kontrasygnacie: Zbigniew Szczygieł i tak dalej
strona 40
Województwa z dużej litery, powinno być Ministerstwo Edukacji Narodowej bez i Sportu,
podlegającą Wydziałowi Edukacji i Nauki w Departamencie Spraw Społecznych ….
Właścicielem Zamku Piastowskiego jest Województwo Dolnośląskie…
wpisać na podstawie decyzji trwałego zarządu nr GON.V.72244-2-1/2001 z dnia 16. lutego 2001r….
strona 43
W budynkach A, C i D znajdują się sale dydaktyczne Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, w budynku B Dom Słuchacza, w budynku E biblioteka NKJO i pomieszczenia po kotłowni. ….
strona 47
wykopów sondażowych w kilku miejscach…
strona 49 zakończenie akapitu albo kropka ., albo średnik :…

Harmonogram realizacji strona powinien być taki jak w przesłanym szczegółowym budżecie lata 2009-2011
rok 2009 3320000 PLN
rok 2010 3320000 PLN
rok 2011 3320000 PLN
proszę przesłać do analityka plik Szczegółowy budżet RPO poprawa 2062009.xls i żeby zwrócił uwagę na pozycję 54 arkusz1
korekty przesunięcia w latach 2009-2011(w ramach tej samej kwoty) do zgodności z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. Sądziłem, ze te niezgodności w trakcie kontroli wyłapiecie w e’mailu z danymi przesłanymi dnia 27 maja br do pani Magdaleny Grabda-Arendarczyk prosiłem o kontakt w razie jakichś uwag.
Proszę o przesłanie poprawionego studium wraz z analizami – finansowa, ekonomiczna i wrażliwości oraz ryzyka na mój e’mail retsap1@gmail.com.
Jesteśmy umówieni na spotkanie z Dyrektorem Grzegorzem Łyczko Wydziału Edukacji i Nauki jutro o godzinie 9:30 rano musiałbym mieć wszystko dzisiaj wieczorem w celu sprawdzenia tego w domu, aby rano o 6:30 w pracy to wydrukować.

Z poważaniem
Zdzisław Szczepański
tel 502145387

EK zekosako@cyf-kr.edu.pl

Załącznikipt., 14 maj 2010, 14:47
do mnie

 

Wreszcie wysyłam W PDF jest z podpisem. Jeśli trzeba coś zmienić, aby skutek był pożądany, to proszę pracować na pliku worda i odesłać proponowaną wersję.
Pozdrawiam
i zapewne do zobaczenia przy okazji jakiejś
Edward Kosakowski

Opinia o technologii renowacji elewacji proponowanej w projekcie budowlanym remontu Zamku Piastowskiego przy pl. Zamkowym 1 w Legnicy.

Opinię opracowano na wniosek Inwestora – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy, Plac Zamkowy 1.

Materiały udostępnione przez Inwestora:

  1. Projekt budowlany remontu Zamku Piastowskiego i przebudowy skrzydła E. Modernizacja” opracowany 25.11.2005 r. przez Pracownię Projektową Okniańscy s.c., Świdnica, ul. Łukowa 1/7.

  2. Przedmiar robót ogólnobudowlanych dot. inwestycji „Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy, wykonany w grudniu 2009 r. przez Pracownię Projektową Okniańscy s.c., Świdnica, ul. Boczna 6/01.

  3. Protokół kontroli stanu zachowania portalu z bramą wjazdową z lat 1532-1533 Zamku Piastowskiego w Legnicy, przeprowadzonej 28 lutego 2008 r. przez inspektora WUOZ p. Arkadiusza Mułę.

  4. Dokumentacja fotograficzna (118 zdjęć barwnych w postaci elektronicznej) stanu elewacji zamku w maju 2010 r.

Na podstawie wyżej wymienionych opracowań udostępnionych mi przez Inwestora oraz na podstawie dokumentacji fotograficznej aktualnego stanu elewacji zamku, można stwierdzić co następuje:

Technologia opisana w projekcie budowlanym z 25.11.2005, opracowanym przez Pracownię Projektową Okniańscy s.c. ze Świdnicy, jest odpowiednia dla ówczesnego stanu obiektu i rodzaju zadania, czyli prac renowacyjnych. Jest propozycją i nie przesądza o szczegółach wykonawczych, co sami Autorzy stwierdzają w p. 1.2. Prace elewacyjne powinno rozpocząć dokładne rozpoznanie konserwatorskie nawarstwień chronologicznych i technologicznych wątków i tynków…”, „Prace remontowe muszą być wykonywane wg uzgodnionego programu konserwatorskiego przez uprawnionych konserwatorów na podstawie stosownych pozwoleń.” Takie słuszne podejście uświadamia Inwestorowi, że powodzenie przedsięwzięcia i bezpieczeństwo zabytku zależy w dużej mierze od kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy.

Realizacja prac w obiekcie zabytkowym, to nie automatyczne wypełnianie kolejnych punktów szczegółowej instrukcji ale świadome reagowanie na zmieniające się uwarunkowania i ścisła współpraca ze służbami konserwatorskimi.

Takie partnerstwo, wynikające z wysokich umiejętności wykonawcy, w planowanym zadaniu jest szczególnie istotne z kilku powodów:

  • stan obiektu od czasu opracowania projektu ciągle się pogarsza, co wymusza bieżące korekty programu i dostosowanie metod,

  • rozwiązania estetyczne, szczególnie w przypadku detalu o wartości artystycznej mogą być zaproponowane dopiero w trakcie prac,

  • niektóre metody proponowane w technologii (np. piaskowanie) są dopuszczalne ale przy obecnym stanie niektórych elementów wymagają bardzo dużego doświadczenia operatora,

  • niezbędne będzie dopracowanie, na poziomie wykonawcy, technologii konserwacji detali kamiennych, np. portalu bramy wjazdowej, dostosowanej do ich aktualnego stanu.

Z powyższego wynika, że proponowana technologia może stanowić podstawę działań i jako taka nie może być uproszczona ani zawężona, a wręcz przeciwnie, w odniesieniu do niektórych partii będzie wymagała rozszerzenia z racji zmiany stanu zachowania i uwzględnienia wyników badań obiektu.

Kraków, 14 maja 2010r.

prof. Edward Kosakowski

31-222 Kraków

ul. Kluzeka 5/48

adres do korespondencji:

32-085 Modlnica

ul. Przy Forcie 26

Zdzisław Szczepański retsap1@gmail.com

sob., 15 maj 2010, 01:00
do EK
Witam ponownie Panie Profesorze,
Przeczytałem przed chwilą, samo sedno , nic dodać nic ująć.
Dziękuję
Z poważaniem
Zdzisław Szczepański

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.